Code of Conduct

Danish Cloud Communitys Code of Conduct er medlemsvirksomhedernes fælles retningslinjer for god adfærd i forhold til medarbejdere, kunder, leverandører, øvrige aktører i branchen samt miljøet. 

 

Code of Conduct blev vedtaget på generalforsamlingen 30. januar 2020.

Sociale

 • Medlemmer af Danish Cloud Community sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling ved ansættelser og i ansættelsen som følge af etnicitet, køn, alder, religion, seksuel orientering m.m.
 • Medlemmer af Danish Cloud Community overholder alle lov- og rimelighedskrav i forbindelse med medarbejdernes ansættelsesvilkår
 • Medlemmer af Danish Cloud Community stræber efter et sundt, sikkert og bæredygtigt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk

 Etiske

 • Medlemmer af Danish Cloud Community prioriterer at kunder, leverandører og andre aktører på cloud- og hostingmarkedet behandles ordentligt og redeligt. 
 • Medlemmer af Danish Cloud Community sikrer, at kunder altid har mulighed for at træffe valg om cloud-, hosting og IT-outsourcingydelser på et grundlag, der er fuldt oplyst om alle relevante forhold og konsekvenser. Dette indebærer blandt andet:
  • At oplysninger i markedsføringsmaterialer i ethvert medie altid er korrekte og fyldestgørende.
  • At potentielle kunder i en salgssituation altid får korrekte og fyldestgørende oplysninger, der er relevante i forhold til den enkelte kundes konkrete situation.
  • At aftalens indgåelse sker på korrekt vis, herunder at kunden får lejlighed til at orientere sig om aftalens vilkår i fuldstændigt omfang. 
  • At aftalegrundlag udformes, så alle vilkår umiddelbart er overskuelige og forståelige for kunden. 
  • At det eksplicit fremgår af aftalerne, hvilke priser der er faste, og hvilke der er variable efter forbrug
 • Medlemmer af Danish Cloud Community giver i det løbende kundeforhold let tilgængelig adgang til alle relevante oplysninger om aftalevilkår og priser mv. 
 • Medlemmer af Danish Cloud Community overholder reglerne i GDPR.
 • Medlemmer af Danish Cloud Community lægger vægt på og bidrager på enhver måde til, at leverandørskift sker smidigt og uden gene for kunden. 
 • Medlemmer af Danish Cloud Community lægger vægt på, at fakturaer udformes på en klar og letforståelig måde. 
 • Medlemmer af Danish Cloud Community yder klagebehandling af høj standard og søger at løse eventuelle konflikter med kunder eller andre aktører i cloud- og hostingmarkedet på en positiv og kompromissøgende måde. Der tages hånd om enhver klage. 
 • Medlemmer af Danish Cloud Community sikrer, at de personer, der repræsenterer medlemmerne udadtil, herunder sælgere, er bekendte med Danish Cloud Communitys Code of Conduct.

Miljø- og klimamæssige

 • Hensynet til miljøet og klimaet er en væsentlig prioritet. Medlemmer af Danish Cloud Community arbejder løbende på at reducere energiforbruget i og miljøpåvirkningen af den daglige drift. Bæredygtighed tænkes ind i alle fremtidige løsninger.
 • Ved markedsføring og salg af produkter/ydelser, hvor der indgår markedsføring af elementer, der er miljø- eller klimavenlige, lever medlemmer af Danish Cloud Community op til retningslinjerne som beskrevet i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen.
 • Medlemmer af Danish Cloud Community arbejder i enhver henseende henimod at gøre deres klimaaftryk så lille som muligt, både i relation til den daglige drift, men også i relation til forsvarlig bortskaffelse af udstyr.